Forum www.niepelnosprawniztucholi.fora.pl Strona Główna


www.niepelnosprawniztucholi.fora.pl
Forum Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi, Warsztów Terapii Zajęciowej w Tucholi.
Odpowiedz do tematu
OGŁOSZENIE TUCHOLA DNIA 09.02.2015
Maria LewandowskaDołączył: 08 Gru 2009
Posty: 322
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 7 razy
Ostrzeżeń: 0/5

OGŁOSZENIE TUCHOLA

DNIA


07.03.2015 ( SOBOTA) O GODZ.10;00 W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA RODZICÓW DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W TUCHOLI PRZY UL. POCZTOWEJ 7 D
ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RODZICÓW DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W TUCHOLI


NA KTÓRE SERDECZNIE ZAPRASZA
ZARZĄD


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Maria Lewandowska dnia Pon 13:31, 09 Lut 2015, w całości zmieniany 2 razy
Zobacz profil autora
Maria LewandowskaDołączył: 08 Gru 2009
Posty: 322
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 7 razy
Ostrzeżeń: 0/5

PORZĄDEK NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZEGO
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
RODZICÓW DZIECI SPECJALNEJ TROSKIW TUCHOLI
w dniu 07.03.2015 r.

1. Powitanie zaproszonych gości i rodziców
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie sposobu głosowania nad uchwałami (tajne lub jawne)
6. Przedstawienie i omówienie zadań zrealizowanych w 2014 przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi, ul. Pocztowa 7 d, przez Panią Marię Lewandowską – Przewodniczącą Stowarzyszenia
7. Przedstawienie i omówienie zadań zrealizowanych przez WTZ w Tucholi, ul. Przemysłowa 2, przez Panią Kierownik Angelikę Koślińską i księgową Izabelę Lica.
8. Przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego za 2014 r. Stowarzyszenia i WTZ (przychody, rozchody, rachunek wyników, informacje dodatkowe
9. Przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez Panią Danutę Rostankowską
10. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji uchwał
11. Przedstawienie propozycji zadań na 2015 r.
12. Udzielenie Absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
13. Zgłaszanie propozycji osób do zarządu na kadencję 2015- 2018 , oraz ich przegłosowanie
14. Uwagi i wnioski – sprawy różne
15. Zakończenia zebrania


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Maria LewandowskaDołączył: 08 Gru 2009
Posty: 322
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 7 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski ul. Pocztowa 7D, 89-500 Tuchola
Nr identyfikacyjny REGON: 092490596
BILANS 2014
WYSZCZEGÓLNIENIE AKTYWÓW STAN AKTYWÓW NA:
koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego
AKTYWA 15 966,73 36 838,46
A. Aktywa trwałe z tego: 1 032,77 129,12
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II. Środki trwałe 1 032,77 129,12
a) urządzenia techniczne 1 032,77 129,12
b) inne środki trwałe 0,00 0,00
c) środki transportu 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyok. 0,00 0,00
B.Aktywa obrotowe z tego: 14 933,96 36 709,34
I. Materiały 0,00 0,00
II.Usługi 0,00 0,00
III. Należności i roszczenia 0,00 1 724,00
IV.Inwestycje krótkoterminowe 14 933,96 34 985,34
1. Środki pieniężne 14 933,96 34 985,34
2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyok. 0,00 0,00
SUMA BILANSOWA 15 966,73 36 838,46
PASYWA 15 966,73 36 838,46
A. Fundusze własne: 15 845,69 36 838,46
I. Fundusz statutowy 53 479,27 15 845,69
II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -37 633,58 20 992,77
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami(+) zysk 0,00 20 992,77
2.Nadwyżka kosztów nad przychodami(-)strata -37 633,58 0,00
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z tego: 121,04 0,00
I. Zobowiązania długoterminowe z tyt.kred.,i poż. 0,00 0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 121,04 0,00
1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
2. Inne zobowiązania krótkoterminowe 121,04 0,00
3.Fundusze specjalne 0,00 0,00
III.Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
1.Rozliczenie międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
SUMA BILANSOWA 15 966,73 36 838,46
………………………………….. Zarząd Jednostki:
( miejsce i data sporządzenia) ……………………………………
………………………………….. ……………………………………..
(podpis osoby sporządzającej)
(pieczęć jednostki) …………………………………….


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Maria LewandowskaDołączył: 08 Gru 2009
Posty: 322
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 7 razy
Ostrzeżeń: 0/5

INFORMACJA DODATKOWA
uproszczona , dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2014 roku
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi

Celem Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi są działania wymienione w Statucie stowarzyszenia rozdział II §6.
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi posiada środek trwały nabyty z dniem 28 sierpnia 2007 r. o łącznej wartości początkowej 11.214,00zł.
Na dzień 31.12.2014 r. wartość bieżąca środka trwałego wynosi 0,00 zł
Środki pieniężne lokowane są na bieżącym rachunku bankowym w Banku Millennium w Tucholi.
Od 1 grudnia 2007 r. w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski rozpoczęły swoją działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi.
Celem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi są działania:
- prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w tym naukę orientacji w przestrzeni i wykonywania czynności dnia codziennego zwiększających mobilność osób niesprawnych ruchowo osób ze stopniem umiarkowanym i znacznym,
- stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,
- zintegrowanie i usamodzielnienie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijania umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, w rodzinie i społeczeństwie jak również przygotowania do korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego w miarę posiadanych możliwości.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi posiadają środki trwałe nabyte z dniem 1 grudnia 2007 r. o łącznej wartości początkowej 16.553,67 zł. Na dzień 30.09.08 r. nabyto środek trwały o wartości początkowej 196 176,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. wartość bieżąca środków trwałych wynosi 129,12 zł.
Środki pieniężne lokowane są na bieżącym rachunku bankowym w Banku Millennium w Tucholi. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi w 2014 roku zatrudniały średnio 14 pracowników.
Łącznie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski i Warsztaty Terapii Zajęciowej w 2014 roku dysponowało następującymi przychodami:
- Składki brutto określone statutem 2.000,00
- Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje 109.157,79 - Dotacje PFRON 591.840,00
- Pozostałe przychody 38.871,63
- Przychody finansowe 80,92
- Kiermasz materiałów WTZ 7.904,59
razem przychody: 749.854,93


Przychody łączne to 749.854,93 zł
W 2014 roku struktura kosztów kształtowała się następująco:
Koszty bezpośrednie (statutowe) 125.526,95
Koszty pośrednie (administracyjne) 580.165,24
- wynagrodzenia pracowników 470.439,68
- amortyzacja 903,65
- podatki i opłaty 92,00
- zużycie materiałów i energii 32.007,07
- usługi obce 54.852,72
- podróże służbowe 1.328,08
- pozostałe koszty 20.542,04
Koszty pozostałe 23.169,97 Koszty finansowe 0,00
______________
razem koszty 728.862,16

Koszty łącznie to 728.862,16 zł


Łącznie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi wykazały dodatni wynik finansowy na kwotę 20.992,77 zł.
Na dzień 31.12.2014 r. nie zalega się z płatnościami.
Na dzień 31.12.2014 r. występują należności od odbiorców w kwocie 1.724,00 zł.
Pozostałe pozycje wymienione w ustawie o rachunkowości nie występują.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Maria Lewandowska dnia Wto 13:35, 03 Mar 2015, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
OGŁOSZENIE TUCHOLA DNIA 09.02.2015
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Odpowiedz do tematu